Verkiezingsprogramma 2022-2026

Sporten en bewegen

Voldoende sporten en bewegen. Sport verbindt en brengt vele (gezondheids) voordelen met zich mee. Sport is een belangrijke pijler binnen onze gemeenschap. Investeren in de sport is investeren in de toekomst. Verenigingen zijn belangrijk, zij zijn de verbindende schakel met de samenleving.

 

Investeren in de sport betaalt zich terug in de vorm van gezonde inwoners, het versterkt je weerstand, zowel geestelijk als lichamelijk. De corona pandemie heeft bewezen hoe belangrijk de (sport) verenigingen zijn in het op peil houden van onze gezondheid en sociale contacten.

 

Veel Dongenaren weten gelukkig zelf voldoende sport- en beweeg actie te organiseren in hun dagelijkse routine, zoals wandelen, hardlopen en fitness. Maar er is ook een hele grote groep die écht een sportclub nodig heeft om in beweging te komen.

 

Dongen kent een rijk (sport) verenigingsleven en heeft een breed sport- en beweegaanbod en talrijke accommodaties. Tot op Olympisch niveau doen we mee en clubs spelen tot op hoog niveau. Dat wil de Volkspartij Dongen graag zo houden.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Alle inwoners kunnen meedoen aan sport en bewegen, ongeacht hun achtergrond.
 • In alle kernen is het mogelijk om voldoende (en betaalbaar) te sporten en bewegen.
 • We behouden voldoende kwalitatieve binnen- en buitensportaccommodaties.
 • Sportparken krijgen in de toekomst een meer open en multifunctioneel karakter.
 • Verenigingen werken slim en effectief samen en versterken elkaar.
 • Ruimte voor een gevarieerd aanbod aan sport- en beweeg evenementen voor jong en oud.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Iedereen kan meedoen

 • Structureel budget voor het sportkennismakingsproject jeugd ‘Sjors Sportief’.
 • Combinatiefunctionarissen en JOGG actief blijven inzetten.
 • Er komt een jaarlijkse gezamenlijke kennismakingsdag/-route ‘Verrassend sport & bewegen’.
 • Deelname aan programma Max Vitaal om onze oudere inwoners tot beweging te stimuleren.

 

Sporten en bewegen in onze kernen

 • Bewegen in de openbare ruimte stimuleren met beweeg locaties. Daarvoor gaan we een ‘beweegas’ ontwikkelen rondom Dongen, zoals langs de ecologische verbindingszone, Het Blik, de Kanaalzone, de parken (samen met Stichting Parkplezier) en de rivier De Donge, met verbindingen naar onze kernen.
 • Pleinen, trapveldjes en speelveldjes zijn een potentieel bewegingsgebied voor onze jeugd. We gaan met inwoners / onze jeugd de wensen inventariseren en de invulling van de speelplekken opnieuw bepalen. Dat kan in samenwerking met de dorps- en wijkraden.

 

 

Binnen- en buitensportaccommodaties

 • Het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft bij Exploitatiemaatschappij De Vennen (de ‘BSA’). Stijging van huurprijzen blijft beperkt tot de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Verenigingen, onderwijs en commerciële partijen maken gebruik van de grotere voorzieningen De Salamander en De Vennen. Om de exploitatie en bezettingsgraad op niveau te houden (>50%) zijn deze locaties multifunctioneel en breed inzetbaar. Wedstrijden met publiek beter mogelijk maken in hal 2 van De Salamander, bijvoorbeeld via een kleine verbouwing of aanbouw.
 • Kleine gymzalen blijven dichtbij de scholen en zijn multifunctioneel inzetbaar. Bij nieuwbouw onderwijshuisvesting wordt binnen de beschikbare investeringsruimte bepaald of de zalen worden vernieuwd of gerenoveerd.

 

Sportparken

 • We willen samen met de verenigingen toewerken naar open sportzones. Als start gaan we voor de Kanaalzone samen met de verenigingen een gebiedsvisie uitwerken hoe we dit kunnen realiseren en welke investering daarvoor nodig is.
 • Er wordt geïnvesteerd in Sportpark De Biezen. De veldcapaciteit voldoet aan de gestelde KNVB normen.
 • De toplaag van de atletiekbaan bij Atledo is aan vervanging toe en wordt vernieuwd.
 • Wij gaan inzetten op gezonde kantines en rookvrije sportlocaties/accommodaties.

 

Verenigingen

 • Verenigingen lopen steeds vaker aan tegen de schaarse inzet van vrijwilligers, het vinden van nieuwe sponsors en kostenstijgingen. De gemeente pakt vanuit de uitwerking van de sportvisie een actieve rol in het samenbrengen van partijen om te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.
 • Als onderdeel van het Lokaal Sport Akkoord realiseren van gezamenlijke inkoopvoordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, drank/eten, verzekeringen en sportartikelen (een ‘Dongense Inkoopcombinatie’).
 • We organiseren jaarlijks een sportcafé met jongeren van sportclubs als ideeëngenerator.

 

Sport- en beweeg evenementen

 • De gemeente blijft sportevenementen georganiseerd door lokale sportverenigingen faciliteren, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde afspraken uit de legesverordening.
 • Dongen faciliteert aansluiting bij regionale en landelijke sportevenementen als deze een positieve bijdrage leveren aan de Dongense samenleving en de bekendheid van Dongen in de regio. Daar wordt een (beperkt) werkbudget voor vastgesteld.
Zorg en gezondheid

Zorg moet voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn. Hulp bij Huishouden is er voor mensen die het nodig hebben. Inwoners ondersteunen we laagdrempelig bij zorg aanvragen. Onze inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, kunnen meedoen en raken niet geïsoleerd.

 

Mantelzorg ondersteunen wij; mantelzorgers, jong en oud, zijn daarbij van onschatbare waarde.

Ook lokale projecten zoals het ‘Automaatje’ , maaltijdbezorging en initiatieven om te zorgen voor verbinding kunnen op steun rekenen. We blijven nauw samenwerken met lokale Dongense partijen. Zij kennen de mensen, ze zijn een bekend gezicht bij een samenkomst of thuis. Dat voelt vertrouwd, dichtbij en betrokken.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Zorg is voor iedereen laagdrempelig beschikbaar
 • Hulp bij Huishouden voor mensen die het nodig hebben.
 • Mantelzorgers, jong en oud, ondersteunen en waarderen wij.
 • We werken samen met lokale partijen en steunen lokale initiatieven.
 • De minimagrens blijft op tenminste 120%.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Aanbod zorg en gezondheid

 • Binnen de regionale inkoop Hart van Brabant op Jeugdhulp, WMO begeleiding, WMO beschermd wonen en dagbesteding blijven we samenwerken met lokale marktpartijen.
 • Regionaal bezuinigen we niet op de GGD.
 • Blijven ondersteunen van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).
 • Werk maken van een Rookvrije Generatie door het rookvrij maken van schoolterreinen, speeltuinen, gemeentelijke- en sportlocaties.
 • We gaan het Lokaal Preventie akkoord uitvoeren.
 • We behouden de Diamantgroep voor het aanbieden van beschut werk. De gemeente begeleidt arbeidsbeperkten en statushouders naar werk.
 • We pleiten voor minder regeldruk en lage drempels om aanvragen in te dienen.

 

Mantelzorg

 • We steunen de mogelijkheid voor pré-mantelzorgwoningen voor mensen die mantelzorg nodig hebben, maar nog zonder dat dit medisch noodzakelijk is.
 • Er blijft budget beschikbaar voor de mantelzorgwaardering.

 

 

 Laagdrempelige ingang

 • De Entree behoudt haar belangrijke rol als laagdrempelige ingang. Voor de huisvesting zoeken we een goedkoper alternatief, bijvoorbeeld De Cammeleur.
 • De jaarlijkse subsidie voor de voorliggende voorziening Eagle Shelter blijft overeind en we steunen en stimuleren lokale samenwerkingsverbanden.
 • We willen een rolstoel- en dementievriendelijke gemeente zijn. De gemeente ondersteunt ondernemers en organisaties om samen de Dongense mindervalide en dementerende inwoners betrokken te houden in onze gemeente.
 • Via wijkschouwen verbeteren we de toegankelijkheid van onze wijken en dorpen.

 

Lokale partijen en initiatieven

 • Het project Automaatje Dongen is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan vervoer, maar zelf niet kunnen rijden of fietsen. Het initiatief van de SWOD is een succes en we blijven dit financieel steunen.
 • De Leest blijft een gemeentelijke locatie voor activiteiten van de KBO en het seniorenbiljart.
 • Sociaal maatschappelijke subsidies blijven overeind binnen vastgestelde subsidieplafonds.
 • Via een samenwerking van lokale vrijwilligers stimuleren we het opzetten van een klussenteam.

 

Minimagrens

 • De minimagrens blijft op 120%.
 • We verminderen regeldruk rondom bijzondere en algemene bijstand.

 

Iedereen doet mee

 • We zoeken met welzijnsorganisaties, thuishulp en zorginstellingen naar mogelijkheden om inwoners uit een isolement te houden, met specifieke aandacht voor allochtone bevolkingsgroepen, zoals de Turkse gemeenschap, door ze te stimuleren en te betrekken bij activiteiten en te informeren over lokale mogelijkheden.
 • Voor inwoners die minder te besteden hebben zetten we actief de Meedoenregeling ‘Dongen Doet Mee’ in, zoals lid worden van de bibliotheek of een (sport-) vereniging. We willen de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben beter bereiken en het gebruik van de regeling stimuleren.
 • We bundelen kindgerichte regelingen en initiatieven om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en ondersteunen we via het kind loket. We werken samen met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, en lokale initiatieven zoals De Helpende Hand, Arm in Arm en de scoutinggroepen.
Onderwijs en Talentontwikkeling

Kinderen in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart krijgen uitdagend onderwijs in goede schoolgebouwen. In onze gemeente is aandacht voor alle soorten onderwijs: peuteropvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 

De Volkspartij Dongen wil de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) zoveel mogelijk stimuleren en daarmee de samenwerking versterken tussen scholen en buitenschoolse opvang.

 

Binnen het onderwijs is voldoende aandacht voor talentontwikkeling, Sport en Cultuur. En er is voldoende ondersteuning binnen het onderwijs voor kinderen die het even lastig hebben.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • We investeren in goede huisvesting voor onze lagere en middelbare scholen.
 • We stimuleren de ontwikkeling van multifunctionele IKC’s in alle kernen.
 • Kansen bieden voor kinderen om zich dichtbij huis te ontwikkelen / talenten te ontwikkelen.
 • Goede vervoersmogelijkheden voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Onderwijshuisvesting

 • In iedere kern een Integraal Kindcentrum: realisatie nieuwbouw IKC ’s Gravenmoer.
 • Heroverwegen inpassing JeugdCentrum Dongen-Vaart.
 • Nieuwbouw en ontwikkeling IKC’s in de kern Dongen binnen genomen investeringsbesluiten.
 • Het aantal schoolgebouwen gaat van 11 naar 8 (Biezen, West, ’s Gravenmoer van 2 naar 1).

Talentontwikkeling

 • De rol van (en het aantal) combinatiefunctionarissen (sport en cultuur) wordt uitgebreid.
 • Er komt meer aandacht voor gerichte lesprogramma’s binnen de sport en cultuur/muziek.
 • Stimuleren meedoen via inzet van de sport- en cultuurwijzer Sjors Sportief & Sjors Creatief.

Compleet onderwijs

 • Peuteropvang kan worden aangeboden door alle kinderopvanginstellingen in Dongen.
 • Regelen ‘warme overdrachten’: van peuteropvang naar basis- en voortgezet onderwijs.

Van en naar school

 • Als kinderen speciaal onderwijs nodig hebben, zorgt de gemeente Dongen voor goede vervoersmogelijkheden en adequate ondersteuningsmiddelen.
 • Het ‘halen en brengen’ van kinderen kan veilig. We stimuleren om dit zoveel mogelijk met de fiets of te voet te doen.
 • Zorgen voor veilige oversteekplaatsen.
Kunst en Cultuur

Dongen is een unieke gemeente met bijzonder veel verenigingen. We zijn trots op ons eigen DNA. We zijn zuinig op wat we hebben opgebouwd binnen het culturele- en verenigingsleven. Wij zetten ons in voor versterking van lokale kunst en cultuur, onze verenigingen, hun leden en activiteiten.

 

De Cammeleur is de culturele hotspot van Dongen, een ontmoetingsplek voor vele Dongenaren. In de kernen ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart willen we plekken behouden voor samenkomsten zoals de Geubel en het Jeugdcentrum Dongen-Vaart, in stand gehouden door eigen vrijwilligers.

 

Verenigingen en organisaties hebben behoefte aan voldoende structurele opslag- en werkruimte.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • De gemeente blijft breed investeren in een sterke basis voor kunst en cultuur.
 • We creëren maximale kansen voor iedere Dongenaar.
 • Kunst- en muziekonderwijs blijft toegankelijk voor Dongenaren met een laag inkomen.
 • Een toekomstvaste invulling van De Cammeleur en sociaal-culturele plaatsen in de kernen.
 • De gemeente faciliteert lokale evenementen en is een laagdrempelige ingang bij aanvragen.
 • Cultureel erfgoed is onderdeel van het Dongens DNA

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Breed investeren in kunst en cultuur

 • Investeren in kunst en cultuur met de beschikbare middelen, zonder opnieuw te bezuinigen.
 • Het Kunstpodium blijft behouden en wordt binnen de nieuwe taakstelling een cultuurloket om vraag en aanbod te verbinden, met de Cammeleur als culturele hotspot.
 • Samen met het onderwijs, de cultuuraanbieders en amateurverenigingen formuleert Het Kunstpodium een visie op Kunstonderwijs en we vertalen dit in een passend aanbod.
 • Hierdoor ontstaat een win-win situatie. We planten het zaadje en zorgen dat kunst en cultuur daarmee van van jongs af aan gevoed wordt en goed verankerd blijft in het Dongens DNA waarin kunst en cultuur belangrijk zijn.

Maximale kansen voor iedere Dongenaar

 • We investeren in kunst en cultuur binnen het onderwijs als basisvoorziening.
 • Projecten als Muziek in de Klas, de cultuurcoaches/coördinatoren, het Kunstmenu, Sjors Creatief of het Nationaal Steunprogramma Onderwijs sluiten hierop aan.
 • Toegang blijft laagdrempelig, bijvoorbeeld via de Meedoenregeling ‘Dongen Doet Mee’ of Stichting Leergeld.

 

Sociaal-culturele gebouwen en ontmoetingsplaatsen

 • Er wordt invulling gegeven aan een toekomstvast Cammeleur concept.
 • Stichting de Geubel ’s Gravenmoer draait door in het huidige concept.
 • Huisvesting JeugdCentrum Dongen-Vaart heroverwegen.
 • Een verenigingshal realiseren met externe financiering en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente om de exploitatie te ondersteunen.
Kimaat, Energie en Duurzaamheid

Hoe denkt u over duurzame energie en het klimaat? Het bewustzijn over de klimaatproblemen neemt toe, en daarmee het besef dat er wat moet veranderen. Samen met inwoners en bedrijven maken we plannen voor energiebesparing, duurzame energie, nieuwe warmtebronnen en aanpassingen aan klimaatverandering.

Dat doen we via de Regionale Energie en Klimaat Strategie (‘hoe realiseren we nieuwe energiebronnen en de klimaatopgave’) en de Transitie Visie Warmte (‘hoe krijgen we de 1e wijken van het gas af’). De tussenstap is 49% CO2 neutraal in 2030. Daarna gaan de 1e wijken van het gas af.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Uitvoering van de energie/warmtetransitie en te nemen klimaatmaatregelen.
 • We sluiten aan bij regionale initiatieven, zoals energie hubs of nieuwe warmtebronnen.
 • We faciliteren en stimuleren kleinschalige burgerinitiatieven en innovatieve pilots.
 • Met inwoners bedenken we hoe we 30 kg restafval per inwoner per jaar gaan realiseren.
 • We sluiten aan bij landelijke subsidies en leningen voor het verduurzamen van woningen.
 • Stimuleren samenwerken met Lokale Energie Coöperaties, zoals Energie Dongen.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Uitvoering energie / warmtetransitie en klimaatmaatregelen

 • Op onderdelen zoals de warmtetransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en de bedrijven aanpak zijn activiteiten opgenomen die in 2023 zijn uitgewerkt in de REKS 2.0.
 • Er worden wijkplannen uitgewerkt met onze inwoners en belanghebbende partijen.
 • We willen ruimte in de begroting voor uitvoeringsplannen via extra geld van het Rijk.

 Regionale initiatieven

 • We onderzoeken de mogelijkheid om aan te sluiten bij de regionale energie hubs, een uitvoeringsorganisatie of regionale warmtenetten.

Burgerinitiatieven en pilots

 • We gaan in gesprek met onze inwoners hoe we met elkaar klimaatbestendiger kunnen worden, zoals bij wateroverlast, hittestress en droogte.
 • Afvalscheiden op scholen blijven we stimuleren.

 Terugdringen restafval

 • We organiseren inwoner panels en pilots om te komen tot 30 kg restafval per inwoner per jaar. En er wordt een Pasjessysteem ingevoerd voor De Coolhof.

Subsidies en leningen 

 • We informeren onze inwoners actief over landelijke subsidiemogelijkheden en leningen.
 • We creëren lokale subsidiemogelijkheden voor kleine klimaatmaatregelen

Lokaal en regionaal samenwerken

 • Structureel geld voor een klimaat- en energieloket in de Cammeleur.
 • Samenwerkingsprojecten met Energie Dongen en/of regionale Energiecoöperaties (LEC’s).
Wonen en leefbaarheid

Wonen is meer dan een ‘dak boven je hoofd’. Onze samenleving verandert en dat vraagt om aanpassingen in ons woningbeleid. Het is belangrijk dat iedereen kan blijven wonen in zijn of haar huis en dat er een goede spreiding is over onze kernen. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen, zoals voor mensen met een laag inkomen en jongeren die zelfstandig willen wonen. 

 

De Volkspartij Dongen wil dat inwoners van de gemeente Dongen zoveel mogelijk voorrang krijgen op de woningmarkt in de eigen gemeente en dat het woningaanbod aansluit op de vraag van jongeren,

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Inwoners van de gemeente Dongen krijgen zoveel mogelijk voorrang op de woningmarkt.
 • Het woningaanbod sluit aan op de vraag van onze jongeren, starters en senioren.
 • Nieuwkomers zoals arbeidsmigranten blijven welkom, binnen de ‘Dongense schaal’.
 • We stimuleren doorstroming via de bouw van middenhuur- en middenkoop-woningen.
 • Er komt ruimte voor nieuwe woonvormen.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Woningaanbod

 • Inwoners van de gemeente Dongen krijgen zoveel mogelijk voorrang op de woningmarkt. We leggen dit vast in afspraken met woningbouwcorporatie
 • Woningbouw op inbreidingslocaties gaat altijd in samenspraak met de buurt.
 • Er komen uitgangspuntennotities voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties.
 • We onderzoeken of werken met een ‘voorkeursrecht’ voordelen heeft voor onze gemeente bij het ontwikkelen van nieuwe woningbouwgebieden.
 • We houden ruimte voor CPO projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
 • Startersleningen blijven onderdeel van het pakket van de gemeente Dongen.

Nieuwkomers

 • Arbeidsmigranten zijn nodig, ook in Dongen. We willen arbeidsmigranten goed huisvesten, maar wel op de Dongense schaal en in goede samenspraak met omwonenden en bedrijven.
 • De leerpunten uit het traject ‘Glorieux’ willen we inzetten om het bij volgende projecten beter te organiseren.
 • We brengen de huidige huisvesting plekken in beeld, houden voldoende toezicht en nemen maatregelen om overlast en misbruik te voorkomen.

Nieuwe woonvormen

 • We steunen de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, zoals tiny houses, woonvormen voor verschillende doelgroepen en (pré) mantelzorgwoningen.
Openbare ruimte en Natuur

De openbare ruimte of publieke ruimte is voor iedereen toegankelijk: straten, pleinen, parken, natuurgebieden. Gemeenschappelijke ruimte die ieder van ons vrij kan betreden, met voldoende kansen voor de natuur, waar mensen zich thuis voelen en waar dieren de ruimte krijgen.

 

We zorgen voor onze openbare ruimte zodat wonen, werken, verblijven en verplaatsen in balans naast elkaar kunnen bestaan. Er is aandacht voor groen, natuur en biodiversiteit.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Iedere wijk een groene long.
 • Beweeg zones in en rondom Dongen.
 • Natuurlijk ontwikkelen: nabij iedere school een ‘Tiny Forest’ of voedselbos.
 • Een integrale gebiedsontwikkeling langs de Donge, Glorieux, de ecologische zone en Het Blik.
 • Ruimte voor dieren.
 • Goed onderhoud openbare ruimte in samenwerking met inwoners en ondernemers.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Groene long

 • We willen voor iedere wijk en dorpskern (met dorps- en wijkraden en belanghebbende groepen) op een onderhoudsvriendelijke manier diversiteit aanbrengen binnen bestaande parken en plantsoenen.

 

Beweeg zones

 • Uitvoering geven aan het vormgeven van zones met beweegtoestellen.
 • Beweegstructuren in en buiten de kern Dongen, langs logische aaneengesloten natuurgebieden en parken en omgeving De Vennen en het Trimbos.

 

Natuurlijk ontwikkelen

 • Samen met lokale natuurorganisaties Ken en Geniet betrekken we jongeren bij de ontwikkeling van onze natuur.
 • Het liefst zien we dit gekoppeld aan de ontwikkeling van een Tiny Forest of voedselbos in de nabijheid van scholen, bijvoorbeeld in samenwerking met IVN Natuureducatie.

 

Gebiedsontwikkeling

 • We blijven aangesloten bij RBT De Langstraat voor gebiedspromotie van Dongen.
 • We behouden een budget voor recreatie en toerisme, om met ondernemers kleine lokale initiatieven te kunnen blijven ontwikkelen.
 • We staan voor een groene buffer tussen onze woonkernen en onze randgemeenten.
 • Compensatie 380KV zo goed mogelijk realiseren in samen met inwoners en dorpsraden.

 

Ruimte voor dieren

 • Meer dan de helft van de huishoudens heeft een huisdier. Soms moeten dieren noodgedwongen worden opgevangen in een dierenopvangcentrum of is er voor vervoer een dierenambulance nodig. Onze gemeente is aangesloten bij het dierenopvangcentrum Breda.
 • We willen ook voor de kern Klein Dongen-Vaart een hondenuitlaatstrook realiseren.
Economie en Ondernemen

Een vitale lokale economie is belangrijk. Een goed vestigingsklimaat zorgt ervoor dat bedrijven blijven en nieuwe ondernemingen zich in Dongen willen vestigen. Wanneer bedrijven zich in Dongen vestigen brengt dit banen met zich mee. We vullen kansen in voor ondernemers.

 

De Dongense ondernemers voelen zich betrokken bij onze samenleving. Dat zien we aan de ondersteuning aan grote evenementen en vele initiatieven van verenigingen. In corona tijd is gebleken dat ondernemers waar mogelijk steun blijven geven aan het Dongense verenigingsleven. Daar nemen wij ons petje voor af. Ofwel: chapeau!

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Ondernemen mogelijk maken.
 • Duurzame bedrijven.
 • Stimuleren om lokaal inkopen te doen: ‘shoppen’ doe je in Dongen.
 • Ruimte voor lokale initiatieven, zoals Leer Dongen Kennen of de Dongense horeca.
 • Stimuleren van toeristische initiatieven.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Ondernemen mogelijk maken

 • Een ondernemersloket voor ondernemers via de inzet van een accountmanager Bedrijven.
 • Blijven werken aan vermindering van de regeldruk.
 • Soepel meedenken en mogelijk maken bij het aanvragen van vergunningen.

 

Duurzame bedrijven

 • Een duurzame ontwikkeling van Tichelrijt 3 met nieuwe, energieneutrale bedrijfspanden.
 • Doorvoeren van verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen.
 • Faciliteren en helpen met regelgeving en de uitvoering van verduurzamingsinitiatieven.
 • Samenwerken en ideeën uitwerken met ondernemersorganisaties: VOCD, ZLTO.

 

Lokaal inkopen stimuleren / Ruimte voor lokale initiatieven

 • ‘Leer Dongen Kennen’ heeft goede ideeën hoe we de lokale economie kunnen stimuleren en hoe we ons centrum nog aantrekkelijker kunnen maken. We ondersteunen deze aanpak en willen dit verbreden voor alle kernen.
 • De gemeente denkt mee in het mogelijk maken van nieuwe lokale initiatieven.
 • Binnen de bestaande budgetten kan gekeken worden naar financiële ruimte.

 

Ontwikkelen toerisme

 • We blijven aangesloten bij RBT De Langstraat voor gebiedspromotie van Dongen.
 • We behouden een budget voor recreatie en toerisme, om met ondernemers kleine lokale initiatieven te kunnen blijven ontwikkelen.

Er is structureel overleg met de toeristische ondernemers voor verdere ontwikkeling van ons toeristisch product en vaststellen van nieuwe kansen voor de sector, zoals bijvoorbeeld wandel- en fietspaden, waarbij we zoveel mogelijk ‘meeliften’ op gebiedsontwikkelingen binnen natuur en openbare ruimte, zoals Het Blik, De Wildertse Arm, Beek- en Kreekherstel.

Veiligheid en Verkeer

Een prettige leefomgeving betekent voor veel inwoners een veilige en leefbare gemeente. Ook in het dagelijks verkeer in en om onze woonkernen. We zorgen voor veilige verkeersroutes, stellen regels en handhaven vanuit het principe ‘niet meer dan nodig’ en ‘samen zoeken naar oplossingen’.

 

Gemeente Dongen is volgens de Veiligheidsmonitor een veilige gemeente. Voorvallen en misdrijven blijven beperkt tot op kleine schaal. Inbraak in woningen, te hard rijden en overlast door hondenpoep en hangjongeren worden door inwoners als prioriteit gezien op het gebied van veiligheid.

 

Zichtbaarheid van politie, handhaving door BOA’s en toezichthouders, initiatieven zoals buurt-Whatsapps, buurtwachten en meldingen via de gemeentelijke Fixi-App dragen positief bij aan ons veiligheidsgevoel.

 

De meeste Dongenaren begeven zich dagelijks in het verkeer. Te voet, met de auto, op de fiets, de scooter of minder mobiel met een rollator, scootmobiel of rolstoel. Iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen, via overzichtelijke en toegankelijke verkeersroutes, voetpaden en oversteekplaatsen.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Veilige verkeerssituaties in alle kernen.
 • Inwoners betrekken bij het verbeteren van de veiligheid in de eigen woonomgeving.
 • Voldoende handhaving en zichtbaarheid op straat.
 • Samen opletten: BOA’s en politie staan er niet alleen voor.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Veilige verkeerssituaties en verbeteren veiligheid eigen leefomgeving

 • Uitvoering geven aan het Verkeersplan ’s Gravenmoer.
 • Wijkschouwen uitvoeren met dorps- en wijkraden.
 • Een platform om mindervalide verkeersdeelnemers te betrekken bij de herinrichting van kruisingen en oversteekplaatsen, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

 

Handhaving en zichtbaarheid

 • Structureel inzet van extra BOA capaciteit.
 • Zorgen voor voldoende lokale VTH taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving).
 • Nauw blijven samenwerken met onze Jongerenwerkers.

 

Samen op letten ‘de politie kan het niet alleen’

 • We communiceren actief over buurtinitiatieven zoals ‘Whatsapp groepen’.
 • De gemeente stimuleert het gebruik van de Fixi-app bij meldingen en lost situaties op.
 • Inzetten op preventie via het organiseren van voorlichting via het onderwijs, ouderenorganisaties en specifieke doelgroepen.
Financiën en Woonlasten

We blijven investeren in Dongen zonder constant de hand op de knip hoeven te houden. Maar onze toekomstige generaties willen we ook niet opzadelen met te hoge schulden of nieuwe tekorten. Dat kan alleen door vast te houden aan een degelijk financieel beleid, gekoppeld aan een gezonde balans van jaarlijkse uitgaven, opbouw reserves en gewenste investeringen.

 

Voor het eerst in jaren sluit onze jaarrekening weer af met een positief saldo. Dat hebben we te danken aan ons solide financieel beleid, het realiseren van ombuigingen en harde keuzes op om onze schulden niet te hoog op te laten lopen om weer te kunnen sparen. Dat willen we zo houden. Gemeenten hebben eigen lokale inkomsten en krijgen geld van het Rijk. Zonder financiële afspraken met de Rijksoverheid kunnen gemeenten onvoldoende hun taak uitvoeren. Zoals de Energietransitie (‘van het gas af’). We willen die doelen halen, maar daar is extra geld van het Rijk voor nodig. ‘De koek moet groter’ gekoppeld aan een eerlijke financiële verdeling over de gemeenten.

 

HIER STAAN WE VOOR:

 

 • Een jaarlijks sluitende begroting.
 • Onze jaarrekening eindigt met ‘zwarte cijfers’.
 • De schuldenlast (schuldquote) dringen we terug naar een stabiel niveau van 130%.
 • Lokale woonlasten stijgen beperkt (inflatiecorrectie, kostendekkend).
 • De gemeente voert een solide en consistent financieel beleid.
 • We houden ruimte voor nieuw beleid en noodzakelijke investeringen.

 

DIT ZIJN ONZE PLANNEN:

 

Sluitende begroting en een positieve jaarrekening

 • De begroting is jaarlijks sluitend zonder structurele tekorten en reëel in evenwicht.
 • We werken binnen de provinciale financiële kaders (normaal geldend ‘repressief toezicht’).
 • Bepalen hoe een takendebat ons kan helpen bij het versnellen in te maken keuzes.
 • Heldere bestuursrapportages (Beraps) en monitoring om op tijd te kunnen bijsturen.
 • Beter voorspelbaar worden op de uitkomst van de jaarrekening.

 

Terugdringen schulden

 • De schuldenlast willen we terugdringen naar een stabiel niveau van 130%. Dat betekent dat we goed moeten blijven nadenken waar we wel of niet in investeren.

 

Lokale lasten

 • De OZB verhogingen blijven zoveel mogelijk beperkt tot de inflatiecorrectie.
 • De overige lokale woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges) zijn kostendekkend.

 

Solide financieel beleid

 • Een integrale aanpak van risicomanagement en aanpak budgetbeheer doorvoeren.

 

Ruimte voor nieuwe beleid

 • Jaarlijks bepalen we de ruimte voor nieuw beleid en maken we keuzes binnen de gestelde bandbreedte voor nieuwe investeringen (in relatie tot het terugdringen van onze schulden).

 

Of download het volledige verkziezingsprogramma.