Algemene beschouwing begroting 2022-2026

9 november 2022 0 Door Iris Jansen

Algemene beschouwing Volkspartij Dongen, begrotingsvergadering 3 november 2022 ‘Niet sparen maar helpen’

Iris Vermeulen-Jansen DONGEN Jan Stads / Pix4Profs

Voorzitter, graag richt ik mij tot u allen om te spreken over de voorliggende begroting. Niet sparen maar helpen. De titel laat voor de Volkspartij Dongen duidelijk zien dat de corona pandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne duidelijk tot zichtbare problemen leiden welke we op korte termijn dienen aan te pakken. Met deze begroting bieden we een helpende hand aan onze inwoners van Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen- en Dongen Vaart.

Ondanks dat we het afgelopen jaar het vizier op de toekomst hadden gericht kunnen we niet wegkijken van de huidige realiteit. Doordat we de afgelopen periode bewust behouden zijn omgegaan met investeringen en dankzij incidentele meevallers krijgt de huidige begroting van de gemeente Dongen weer meer ruimte. Deze ruimte moeten we gebruiken om onze inwoners te helpen in deze zware tijden van hoge inflatie en enorme prijsstijgingen. Desondanks moeten we onze ogen ook niet sluiten voor het vasthouden aan de drie belangrijke financiële pijlers: een sluitende begroting, een positieve jaarrekening en een beheersbare schuldquote/liquiditeit.

Ook voor de toekomstige generaties willen we een goede (financiële) basis neerleggen binnen de mogelijkheden die er zijn om ook richting de toekomst toe investeringsmogelijkheden te houden.

Denk hierbij aan de mogelijkheid voor de benodigde investeringen in de scholen, gezien de verwachting is dat de kosten zullen stijgen, maar actie om de schop in de grond te zetten is noodzakelijk. Daarom willen we graag dat voor IKC de Biezen zo spoedig mogelijk het programma van eisen bijgesteld wordt rekening houdend met de nieuwe leerlingprognoses (gezien sluiting Noorderpoort) zodat de planning niet nog verder opgeschoven gaat worden. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor duidelijke communicatie over hoe, waar en wanneer nu verder, richting (toekomstige) ouders, leerlingen en leraren.

De afgelopen jaren hebben we meermaals te horen gekregen dat de maximale capaciteit van de ambtelijke organisatie is bereikt. Door de personele uitbreiding, het laten vervallen van de bezuinigingsopgave en het verhogen van het budget voor inleen dient de capaciteit een boost te krijgen hierdoor ontstaat er meer slagkracht.

In deze begroting is ervoor gekozen om ondanks de hoge inflatie de stijging van de woonlasten te beperken en niet te laten stijgen met de gebruikelijke inflatie. De woonlasten in Dongen waren al aan de hoge kant in vergelijking met omliggende gemeenten echter worden deze verschillen nu gelukkig kleiner. Daarnaast heeft het college ervoor gekozen om de OZB voor niet woningen meer in lijn te brengen met het landelijk gemiddeld. Deze verhoging begrijpen wij maar vinden we in tijden waarin ondernemers en verenigingen het al moeilijk hebben lastig. Het is positief dat de inkomsten door het ophalen van oud papier ook in 2022 geborgd zijn voor onze verenigingen. De praktische uitwerkingen van hoe je dit gaat verdelen en welke eisen daaraan worden gesteld zijn nog zeker een uitdaging om een evenwichtige toekenning te kunnen doen. Maar we doen graag meer. Daarom willen we graag weten of het mogelijk is te onderzoeken om verenigingen die deze verhoging van de lasten niet kunnen betalen op een bepaalde manier kunnen worden ontzien. We zijn erg benieuwd hoe de andere partijen tegen zo’n steunmaatregel aankijken?

Afgelopen jaren hebben we al als raad gebruik kunnen maken van het raadspotje. Met dit budget zijn mooie projecten gefinancierd zoals het de bijdrage aan de huur voor de verenigingshal of de authentieke lantaarnpalen in ‘s Gravenmoer. Wij zijn blij met het eigen te besteden potje en zouden dit graag jaarlijks willen aanvullen tot € 80.000,- Zodat wij als raad nog meer mooie initiatieven kunnen steunen.

Daarnaast geef ik bij verschillende pijlers nog een toelichting.

Dongen Leeft:

De invoering van de omgevingswet blijft voor ons een belangrijk, maar ook een onzeker onderwerp (de financiële consequenties zijn nog niet (goed) te overzien) en het alsmaar uitstellen van de wet zorgt voor de nodige onrust. Een goede voorbereiding om volledig klaar te zijn bij daadwerkelijk invoering is belangrijk. Om te leven in Dongen is goede betaalbare huisvesting nodig voor iedereen met betaalbare woonlasten om zo Dongen interessant te houden voor de Dongense inwoner, we kijken daarom uit naar de nieuwe woonzorgvisie.

Daarnaast blijven we goede huisvesting zonder overlast voor arbeidsmigranten belangrijk vinden. Daarom vindt de Volkspartij Dongen het belangrijk om het project LSI ook na dit jaar door te zetten met voldoende ambtelijke capaciteit. We zijn erg benieuwd hoe andere partijen tegen dit project aankijken en dit project ook willen doorzetten in 2023?

In de openbare ruimte blijven we aandacht vragen voor verkeersveiligheid van alle deelnemers. We gaan er van uit dat de quick wins die (hopelijk) uit de eerste wijkschouw komen vanuit het reguliere budget openbare ruimte kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zouden we graag een kwaliteitsimpuls van de groenvoorziening zien door bijvoorbeeld extra inzet op maaien of snoeien van onkruid of het fleuriger maken van de openbare ruimte. We zijn erg benieuwd hoe de andere partijen hier tegenaan kijken?

We vinden het ook belangrijk dat  honden op een veilige manier kunnen worden uitgelaten in alle kernen daarom zouden we graag willen onderzoeken of het mogelijk is om een honden losloopstrook in Dongen-Vaart te realiseren. Wat vinden andere partijen hiervan?

Sport en cultuur blijft voor de Volkspartij Dongen erg belangrijk. Daarom kijken we uit naar het plan voor de Cammeleur dat moet leiden tot toekomstbestendigheid en zijn we blij en hebben we vertrouwen in het commitment van de partners.

In onze gemeente zijn er al een aantal combinatiefunctionarissen actief. Gezien het goede werk wat zij doen zouden we graag willen onderzoeken of het mogelijk is om de rol en het aantal combinatiefunctionarissen op gebied van sport en cultuur uit te breiden.

Een rookvrije generatie is voor ons belangrijk. Op steeds meer plekken mag je niet meer roken. Daarom zouden we graag willen kijken hoe de gemeente kan helpen of ondersteunen bij rookvrije en gezonde kantines, sportlocaties en gemeentelijke locaties.

We zijn erg blij dat er in deze begroting een structurele bijdrage zit verwerkt voor de verenigingshal daarmee wordt de definitieve komst van een verenigingshal dichterbij.

Dan ga ik over naar de pijler Dongen Zorgt.  

De budgetten in het sociaal domein moeten leidend zijn om de kosten beheersbaar te houden. Oplossingen moeten dan ook zoveel mogelijk binnen de bestaande budgetten van het sociaal domein gezocht worden. Permanente aandacht voor de beheersing van de financiële situatie is noodzakelijk en vraagt dan ook om regelmatige terugkoppeling van gemaakte kosten en verwachtingen. Het voorzichtige positieve nieuws over de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de kosten van de jeugdzorg is voor ons hoopgevend.

Wij zijn van mening dat de ontwikkeling dorpsteam kan zorgen voor een vroegtijdige, laagdrempelige hulpverlening en zou kunnen helpen bij beheersing van de totale kosten in het sociaal domein. We kijken uit naar de uitwerking. Hopelijk kunnen we met het dorpsteam in gaan zetten op preventie en zelfredzaamheid.

Veilig Dongen 

De afgelopen jaren is met de corona gelden de boa capaciteit tijdelijk in fte uitgebreid. We zijn blij dat we dit nu structureel gaan maken.

Tot slot enkele algemene opmerkingen.

De woonlastendruk is hoog en mede door de economische omstandigheden vrezen we dat het aantal huishoudens dat kwijtschelding aan moet vragen alleen maar zal stijgen. We zijn blij met de aandacht die hiervoor is in de begroting. De schuldenlast van de gemeente stijgt door de investeringen. Dat verdient uiteraard onze aandacht, omdat ook in de toekomst deze schuldenlast betaalbaar moet blijven. Dat betekent echter niet dat we de afgesproken investeringen allemaal op de lange baan moeten schuiven, maar wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar nut en noodzaak.

Voorzitter, voor ons ligt een sluitende begroting die kansen en ruimte biedt om de inwoners te kunnen helpen. Samen werken we aan de ruimte van de toekomst door behoedzaam te sparen maar toch ook ruimte te bieden om de huidige problematiek een helpende hand te bieden. In gezamenlijkheid proberen we het beste te doen voor onze gemeente.