VPD en CDA akkoord over vier wethouders

25 april 2022 0 Door Denise Kunst

De besprekingen voor een nieuw college voor de gemeente Dongen verlopen voortvarend. ,,We zijn in de afrondende fase’’, melden Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ’s Gravenmoer in een persbericht. Op zaterdag 7 mei wordt het concept-coalitieakkoord eerst voorgelegd aan de inwoners. Maar de partijen hebben al wel een akkoord bereikt over een college met vier wethouders. Ook over de portefeuilleverdeling zijn ze het eens geworden.

Kandidaten

René Jansen (financiën, sport & cultuur, energietransitie & klimaat) en Denise Kunst (onderwijs & educatie, zorg & welzijn) zijn de kandidaat-wethouders namens de VPD. Het CDA draagt Kees de Jong (bouwen & wonen, openbare ruimte) en Annemarie van Eenennaam (economische zaken en inkomen, armoede & participatie) voor. VPD en CDA willen aan de slag in een formatie van 3,6 fte, waarbij iedere partij een eigen invulling geeft aan de onderling gelijke verdeling.

Bestuurlijke uitbreiding

In de aflopende bestuursperiode bestond het college uit drie fulltime wethouders. De nieuwe coalitie kiest dus voor een bestuurlijke uitbreiding met 0,6 fte.

CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: ,,Door de decentralisatie komt er steeds meer werk op het bordje van de gemeente. De maatschappelijke opgaven waar we voor staan, worden verder verzwaard. Een extra wethouder geeft de mogelijkheid tot meer diepgang in de dossiers.”

Beoogd VPD-fractievoorzitter Iris Jansen: ,,Daarnaast willen we goed vertegenwoordigd zijn aan de regionale onderhandeltafel, waar steeds meer besluiten vallen. Er ligt er ook een belangrijke opgave om lokaal zichtbaarder te zijn”.

Dekking van nieuwe kosten

Beide partijen realiseren zich dat een vierde wethouder ook nieuwe kosten met zich meebrengt. ,,Het is een investering die zich op langere termijn moet uitbetalen, maar wel verantwoord moet zijn”, stelt Iris Jansen (VPD). De dekking van de extra kosten is voorzien vanuit de bevriezing van de zogenoemde opschalingskorting. Hiermee anticipeerde de rijksoverheid op schaalvergroting bij gemeenten, maar de schaalvergroting heeft in de praktijk nooit plaatsgevonden.

,,Dit levert de gemeente een financieel voordeel op en dat zetten we nu in voor deze bestuurlijke uitbreiding”, aldus Stijn Sips (CDA). ,,Het doel waarvoor het geld oorspronkelijk bedoeld was, blijft hetzelfde: versterking van de bestuurskracht”, aldus Iris Jansen (VPD).

Inwonersparticipatie

Op zaterdagochtend 7 mei zijn beide fractievoorzitters en de voorgedragen wethouders, tussen 10.00 en 13.00 uur, in alle drie de kernen aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan. Eerder die week wordt de conceptvorm van het nieuwe coalitieakkoord openbaar gemaakt. Voor inwoners is er de mogelijkheid om op 7 mei vragen te stellen of om voorstellen ter aanpassing in te dienen. Er komt voor inwoners ook een digitale mogelijkheid beschikbaar om vragen en zienswijzen in te dienen.

Gemeenteraad

Het definitieve coalitieakkoord wordt halverwege mei voorgelegd aan de gemeenteraad en dan staat ook de benoeming van de nieuwe wethouders op de agenda. Naast de eigen portefeuille, zal iedere wethouder ook een dorpskern of wijk(en) onder zijn of haar hoede nemen.

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs
VPD; VOLKSPARTIJ DONGEN, Rene Jansen

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs
CDA Kees de Jong

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs
Annemarie van Eenennaam