Ruimte voor Dongen!

5 november 2021 0 Door Denise Kunst

Inleiding

Voorzitter, graag richt ik mij tot u allen om te spreken over de voorliggende begroting. Ruimte voor de toekomst. De titel laat voor de Volkspartij Dongen duidelijk zien dat we ruimte moeten bieden voor de toekomst van de kernen Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen en Dongen-Vaart . Het jaar wat (bijna) achter ons ligt inzake de vitale en veerkrachtige samenleving laat ons zien dat we ook richting de toekomst toe een stip op de horizon moeten zetten en verder moeten kijken. Corona is helaas nog steeds onder ons. Dat merken we aan de terug ingevoerde maatregelen en zien we hier in de gemeenteraad aan de corona-opstelling van vanavond.

Dongen heeft het financieel zwaar maar nog steeds slagen we er in om een sluitende begroting aan te bieden. Dat hierin harde keuzes zijn gemaakt en wellicht in de toekomst toe ook nog zal moeten, lijkt onvermijdelijk. Voor de Volkspartij Dongen zijn drie financiële pijlers belangrijk: sluitende begroting, positieve jaarrekening en beheersbare schuldquote/liquiditeit.

Moeilijke beslissingen inzake onderwijs met wat doen we wel/niet zijn hierin nog zeker te maken. Teneinde richting de toekomst toe ook nog investeringsmogelijkheden te houden/te krijgen.

Bij de verschillende pijlers wil ik graag enkele punten benoemen, in zowel kansen als uitdagingen.

Dongen Leeft!

Voor Dongen Leeft is en blijft de invoering van de omgevingswet een belangrijk, maar ook een onzeker onderwerp (de financiële consequenties zijn nog niet (goed) te overzien). Om te leven in Dongen is goede huisvesting nodig. Om aan de vraag te voldoen worden zijn enkele nieuwbouwprojecten opgestart. Onder andere aan de Noorderlaan in Dongen en aan de Waspikseweg in ‘s Gravenmoer. Hiervoor zijn overwegingen meegegeven om invulling hieraan te geven (woningbehoefteonderzoek). De betrokkenheid van inwoners, waaronder de betrokken wijk- en dorpsraden, dienen beter te worden verankerd in de uitwerking van de plannen. De maatregelen om de huisvesting te verbeteren door middel van zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding verdienen de nodige extra aandacht in de uitwerking. Zodat Dongen interessant blijft om je te huisvesten en we de Dongense inwoner centraal stellen.

De Volkspartij Dongen kijkt uit naar de resultaten van het in beeld brengen van locaties met arbeidsmigranten. De huisvesters behoren te voldoen aan wet- en regelgeving, de gemeente heeft een controlerende taak. Wat ons betreft wordt de evaluatie zo snel mogelijk besproken in de gemeenteraad. Kijken andere fracties hier ook naar uit? Graag horen we ook van de wethouder wanneer we dit mogen verwachten?

In het kader van verkeersveiligheid vragen we aandacht voor de algehele verkeersveiligheid. We vragen extra aandacht voor de verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte mede voor de mindervalide mensen.  We gaan er van uit dat de quick wins die (hopelijk) uit de eerste wijkschouw komen vanuit het reguliere budget openbare ruimte kunnen worden uitgevoerd.

Voor De Cammeleur kijken we uit naar het plan dat moet leiden tot toekomstbestendigheid. We onderschrijven het vertrouwen in de gekozen aanpak, en hopen op een doorbraak in de praktische invulling alsmede evenwichtige verdeling van publieke middelen.

We hopen dat de potentiële opbrengsten inzake toeristenbelasting en verblijfsbelasting (incl. gedifferentieerde tariefstelling hierin) worden gerealiseerd. Kansen en mogelijkheden dienen hiertoe zoveel mogelijk te worden benut.

In het kader van duurzaamheid worden enkele goede stappen gezet in navolging van de genomen besluiten. Er zijn op dit vlak nog wel voldoende uitdagingen alsmede ontbreken op dit moment hiervoor de nodige financiële middelen.

Het is positief dat de inkomsten door het ophalen van oud papier ook in 2022 geborgd zijn voor onze verenigingen.

Daarnaast vragen we de wethouder om tijdig zorg te dragen voor overheveling van de coronasteungelden zodat ze niet verloren gaan voor Dongen.

Dongen Zorgt!

Dan ga ik over naar de pijler Dongen Zorgt. De fractie van de Volkspartij Dongen constateert dat er goede aandacht is voor de VVE voorzieningen in onze gemeente. De leerachterstanden van onze kinderen hebben de aandacht van onze onderwijsinstellingen. Met hun kennis en expertise gaan zijn onze kinderen hier zo snel mogelijk bij helpen, waarbij financiering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs welkom zijn. We worden graag op de hoogte gehouden van de resultaten en waar we als gemeente(raad) in bij kunnen dragen.

De huisvesting van basisscholen zal de komende jaren nog regelmatig onderwerp van gesprek zijn. De voorgenomen investeringen en de onderbouwingen zien we met vertrouwen tegemoet. We hopen op korte termijn geïnformeerd te worden over mogelijke overwegingen op de locaties De Biezen en West 2.

De budgetten in het sociaal domein moeten leidend zijn om de kosten beheersbaar te houden. Oplossingen moeten dan ook binnen de bestaande budgetten van het sociaal domein gezocht worden. Permanente aandacht voor de beheersing van de financiële situatie is noodzakelijk en vraagt dan ook om regelmatige terugkoppeling van gemaakte kosten en verwachtingen. Het voorzichtige positieve nieuws over de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de kosten van de jeugdzorg stemmen ons positief/hoopgevend.

De businesscase van De Entree/ontwikkeling dorpsteam kan zorgen voor een vroegtijdige, laagdrempelige hulpverlening en zou kunnen helpen bij beheersing van de totale kosten in het sociaal domein. We kijken uit naar de uitwerking.

De Volkspartij Dongen is blij dat de mantelzorgbonnen weer uitgedeeld kunnen worden. Dit is een positief signaal van waardering voor de mantelzorgers en goed voor de Dongense ondernemers

Veilig Dongen!

Voor Veilig Dongen wil ik aandacht vragen voor onze BOA’s in deze bijzondere tijd. Vanuit corona-gelden hebben we nu een uitbreiding van capaciteit tot einde 2022. We zouden graag zien dat deze uitbreiding daarna in stand blijft en roepen het college op om hier op tijd middelen voor vrij te maken.

Dongen Onderneemt!

Voor het onderdeel Dongen Onderneemt doen we de oproep om ondernemers te faciliteren en nieuwe initiatieven (actief) te ondersteunen en toe te juichen.

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte verdient onze aandacht. Indien we het kwaliteitsniveau willen verbeteren zullen we een plan van aanpak moeten opstellen hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan plaatsvinden. Dit neemt naar onze inschatting een hoop frustraties bij inwoners weg. Goede communicatie over de verantwoordelijkheden van inwoners en gemeente om onkruid te verwijderen dichtbij woningen is ook een belangrijke factor.

Tot slot enkele algemene opmerkingen.

De woonlastendruk stijgt en mede door de economische omstandigheden vrezen we dat het aantal huishoudens dat kwijtschelding aan moet vragen alleen maar zal stijgen. De schuldenlast van de gemeente stijgt door de investeringen. Dat verdient uiteraard onze aandacht, omdat ook in de toekomst die last betaalbaar moet blijven. Dat betekent echter niet dat we de afgesproken investeringen allemaal op de lange baan moeten schuiven, wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar nut en noodzaak. De kiss&ride strook zien wij dan bijvoorbeeld ook als niet noodzakelijk en overwegen hiervoor een amendement in te dienen.

Voorzitter, voor ons ligt een sluitende begroting die kansen en ruimte biedt richting de toekomst. Samen werken we aan de ruimte van de toekomst. Daarbij luisteren we naar onze inwoners, gaan in gesprek en proberen in gezamenlijkheid het beste te doen voor onze gemeente.