Betoog Begroting 2020-2023

Betoog Begroting 2020-2023

9 november 2019 0 Door Denise Kunst

Voorzitter,
graag geef ik de reactie van de Volkspartij Dongen op de begroting 2020

“Dongen Doelgericht”

De titel van de voorliggende begroting liegt er niet om. Onze gemeente gaat vol op haar doelen af. Doelen binnen de pijlers van de toekomstvisie. Doelen voor Dongen Leeft, Dongen Zorgt, Veilig Dongen, Dongen onderneemt en Dongen Dient. Maar ook op de financiële doelen richt onze gemeente haar pijlen. De opgaven liegen er immers ook niet om. Het vaststellen van de visies zijn samen met de keuzenota en goede communicatie tijdens het proces een goed voortraject geweest. Wij zijn blij te zien dat verschillende opmerkingen en suggesties zijn meegenomen.

Het college is er in geslaagd een sluitende begroting aan te bieden. We zijn hierin wel reëel en zien dan ook stevige maatregelen terugkomen. De ombuigingsmaatregelen die voorgesteld werden in de keuzenota zijn vertaald in de begroting 2020. De op- en aanmerkingen die tijdens de behandeling van de keuzenota zijn genoemd zijn meegenomen in deze vertaling.

Als Volkspartij Dongen hebben we toen aandacht gevraagd voor de ombuigingen in het verenigingsleven en De Cammeleur. We beseffen ons dat dat voor alle partijen een grote uitdaging is. Over beide taakstellingen heb ik verderop nog enkele opmerkingen.

We hebben vooruitgang geboekt in de verkoop van de gemeentelijke gebouwen. Maar we blijven er ook in investeren. Zo wordt de Coolhof verduurzaamd. En het gemeentehuis verbouwd gaat worden staat voor de Volkspartij Dongen ook niet ter discussie, alleen is dit voor ons pas aan de orde als de financiën het toelaten. Om als gemeenteraad de begroting beter te kunnen volgen in de komende jaren, zouden we graag meer duidelijkheid willen op de beleidsindicatoren. We beseffen ons dat het voor de ambtenaren een forse belasting is om dit voor alle terreinen te actualiseren. Toch willen we verzoeken om voor een aantal onderdelen deze indicatoren het beoogde effect te benoemen. Wij doelen hierbij bijvoorbeeld op het percentage “lid van een vereniging”, het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner, en ontwikkelingen van de beleidsindicatoren horend bij 220 Zorg en 230 Armoede.

Daarom willen we vragen om bij het opstellen van de begroting volgend jaar, de gewenste of verwachte ontwikkelingen aan te geven. Dit om uiteindelijk het beoogde effect ook te kunnen meten.

Graag geef ik bij de verschillende onderdelen van de toekomstvisie enkele aandachtspunten aan.

Dongen Leeft

De financiële impact van de Omgevingswet wordt groot verwacht. Graag horen we van de wethouder of hij dit positief of negatief inschat. Of verwacht u dat de invoering budgetneutraal kan?
Enkele weken geleden heeft onze fractie gesproken met De Cammeleurpartners. Wij begrijpen hun uitdagingen om qua exploitatie zwarte cijfers (te blijven) schrijven en het gebouw zo optimaal qua bezetting mogelijk te gebruiken. Later in mijn betoog kom ik terug op een mogelijke aanvulling op de functionaliteit van De Cammeleur.

De fractie van de Volkspartij Dongen is blij dat het college budget heeft gevonden voor ecologisch bermbeheer. Hier zien we ook een koppeling naar Right to Challenge, wat bij Dongen Dient nog terugkomt.
Het ophalen van oud papier door vrijwilligers van verenigingen is voor die verenigingen een belangrijke bron van inkomsten. Kan de wethouder aangeven wanneer we informatie mogen verwachten over een mogelijke wijziging in het bestaande systeem? En welke besparing hier dan mee gemoeid is?.

Dongen Zorgt

De fractie van de Volkspartij Dongen constateert tevreden dat de motie flexibiliteit in uitvoering onderwijshuisvesting tot uitvoering wordt gebracht. Het is natuurlijk jammer dat de plannen voor nieuwbouw in De Biezen vertraging hebben opgelopen. Maar door de motie is het nu wel mogelijk om de planvorming voor ‘s Gravenmoer wel in hun eigen tempo door te zetten en dat tevens in het investeringsplan hiermee rekening is gehouden.

Zoals we ook hebben aangegeven bij de keuzenota, zouden wat de Volkspartij Dongen betreft de budgetten in het Sociaal Domein leidend moeten zijn. Oplossingen moeten binnen de (bestaande) budgetten van het Sociaal Domein gezocht worden en het gevoel van urgentie om te besparen moet doordringen in

alle geledingen van de gemeentelijke zorg. Daarbij dient de uitwisseling van informatie over zowel financiën als andere ontwikkelingen in het sociaal domein geoptimaliseerd te worden.
Ook de mogelijkheid om te komen tot extra besparingen via het hergebruiken of beter controleren/inventariseren van voorzieningen zoals de scootmobiel willen we graag nogmaals onder de aandacht brengen.

Permanente aandacht voor de beheersing van de financiële situatie is noodzakelijk en vraagt dan ook om regelmatige terugkoppeling van gemaakte kosten en verwachtingen. Het belang hiervan lijkt ons duidelijk richting de verantwoordelijk wethouder gezien de negatieve financiële gevolgen de afgelopen perioden.

Tijdens de behandeling van de keuzenota hebben we aangegeven dat we de voorziening de Eagle Shelter graag willen behouden. Voor 2020 is er gelukkig budget vrijgemaakt in de begroting 2020, maar we zien graag verdere informatie over het businessplan tegemoet.

Graag horen we van de wethouder wanneer we de evaluatie van het armoedebeleid mogen verwachten.
De Entree wordt ook weer genoemd in de begroting. Herlocatie van De Entree naar het gemeentehuis wordt genoemd als een van de mogelijkheden, ook in het licht van gebouwenbeheer en financiële opgave. De fractie van de Volkspartij Dongen ziet mogelijk kansen bij De Cammeleur, zoals de avondopenstelling. Wij zien hier voordelen in laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Dit waren immers ook de uitgangspunten waarom de Entree geopend werd en de aangeboden voorzieningen uit het gemeentehuis gehaald werden. Misschien kunnen we dit testen? Wat ons betreft is dit een mooie kans om voorzieningen en opgaven aan elkaar te koppelen!

Als laatste onderwerp van Dongen Zorgt, noem ik de mantelzorgbonnen. We begrijpen zowel de rationele keuze om te gaan stoppen met de mantelzorgbonnen als de emotionele reacties die op het voorgenomen besluit kwamen. Ook binnen onze fractie en met onze achterban hebben we hier lang over gesproken. De Volkspartij Dongen staat achter het voorgenomen besluit, waardering van mantelzorgers komt immers ook tot uiting in de georganiseerde bijeenkomsten, ondersteuning en respijtzorg. Het continueren van deze diensten vinden we dan ook erg belangrijk.

Veilig Dongen

Een woord van dank aan de inspreker, dhr. van Heteren voor de buurtbemiddeling. Wij hebben zijn inspraak gehoord en hebben ons ook verdiept in buurtbemiddeling. Ook de fractie van de Volkspartij Dongen staat positief tegenover buurtbemiddeling en zien zeker de voordelen. Echter zien we op dit moment nog geen budget beschikbaar, maar zullen hier komende week verder over spreken.

Naar aanleiding van berichtgeving over Europese regels die mogelijk van invloed zijn op de inzetbaarheid van vrijwilligers bij de brandweer hebben wij nog enkele technische vragen gesteld. De beantwoording was snel en helder: de impact van de regelgeving is nog onzeker en wordt in december hopelijk duidelijk. We verzoeken om dan ook de gemeenteraad te informeren.

Dongen Onderneemt

Het is goed te lezen dat de regionale pilot jeugdwerkloosheidsvrije zone wordt ingebed in reguliere activiteiten die gericht zijn op het tegengaan van werkloosheid onder jongeren.
Voor de taak arbeidsmarktbeleid vragen we ook aandacht voor grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid. Hierbij doelen we op kansen en mogelijkheden buiten onze gemeentegrenzen en binnen onze eigen en naastgelegen regio’s.

Dongen Dient

Tijdens de keuzenota hebben we het idee van buurt- of wijktuinen aangedragen. Wat ons betreft zijn dat eerste ideeën voor Right to Challenge. Maar ook wijk- en dorpsraden zouden hier een rol in kunnen spelen. Dat brengt ons op de koppeling van Right to Challenge en wijk- en dorpsraden. De Volkspartij Dongen ziet kansen voor het oppakken van initiatieven door bestaande structuren of ondersteuning van initiatieven door deze raden.