Keuzenota 2020 besproken in de gemeenteraad

26 september 2019 0 Door Denise Kunst

Donderdag 19 september stond de keuzenota op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente Dongen staat immers voor de opgave om €4,2M te besparen. De belangrijkste reden voor deze grote opdracht komt door de gestegen uitgaven op: ten eerste de Jeugdzorg en WMO (zónder extra bijdragen vanuit de Rijksoverheid), en ten tweede de CAO-ontwikkelingen van ambtenaren. Op beide kostenposten heeft de gemeente slechts beperkte of helemaal geen invloed. 

De Volkspartij Dongen begrijpt dat het in tijden van besparingen dan vreemd overkomt dat grote projecten als het Looiersplein en Park Vredeoord worden uitgevoerd. Dit zijn echter langlopende programma’s waar verplichtingen al tijden terug voor zijn aangegaan. 

 

De beschikbare budgetten in het Sociaal Domein zouden wat ons betreft dan ook leidend moeten zijn. Oplossingen moeten binnen de (bestaande) budgetten gezocht worden en het gevoel van urgentie om te besparen moet doordringen in alle geledingen van de gemeentelijke zorg.

 

Dongen is een van de deelnemers aan het project Jeugdwerkloosheidsvrije zone; het college geeft in de keuzenota als richting mee te besparen op dit project. Wij vragen ons (wel) af, of dit op langere termijn niet tot dezelfde of hogere kosten leidt. Wij zetten liever in op preventie. 

Duurzaamheid vindt de fractie van de Volkspartij Dongen erg belangrijk. Wij vinden het daarom erg jammer dat het college voorstelt om te besparen op ecologisch maaien. We gaven als oplossingsrichting de suggestie mee om na te denken over buurttuinen of wijktuinen.

Graag willen we een opmerking maken bij het Toekomstbestendig verenigingsleven. De voorgestelde besparing op verenigingsleven van € 75.000 vinden wij fors. Voor de Cammeleurpartners wordt een besparing voorgesteld van € 100.000 op een totaalbudget van € 1.600.000.  Wij hebben aan het college de suggestie gedaan, om deze twee besparingsbedragen te wijzigen: voor verenigingen de besparing terugbrengen naar € 25.000 en voor de Cammeleurpartners het bedrag te verhogen tot €150.000. 

Het Programma Jeugd en Politiek is voor ons erg belangrijk. We zijn blij dat de scholen dit programma zelf gaan invullen maar zien hier voor onszelf als raadsleden wel een actieve rol in. 

We zijn benieuwd naar de consequenties die de bezuinigingen hebben op de planning van de onderwijshuisvesting en mogelijkheden voor externe partners hierin. Wij zien kansen in het samenvoegen van scholen die nu al voor de helft leeg zijn zoals bijvoorbeeld de Westerkim en Vlinderboom. 

In de keuzenota wordt ook heroriënteren op armoedebeleid genoemd. De gemeenteraad heeft nog niet zo lang geleden het besluit genomen om de grens op te rekken naar 120%. We wachten met spanning de uitwerkingen van het college af op dit onderwerp. 

Op donderdag 7 en 14 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2020-2023. Wilt u hierover met ons meepraten? Wij nodigen u daar van harte toe uit. Neem dan contact op via info@volkspartijdongen.nl

namens de fractie van de Volkspartij Dongen,
Denise Kunst