Visies voor Dongen

5 juli 2019 0 Door Denise Kunst

Donderdag 4 besluit de gemeenteraad over de visies Sport, Onderwijs, Openbare Ruimte, Klimaat en Energie, Sociaal Domein en Economie. Deze visies zijn met elkaar verweven en zullen leiden tot uitvoeringsprogramma’ als rode draad voor nieuw beleid.

 

Sport

Het college stelt ontwikkeling van een leisure-ring voor;. lopend van de Noordelijke kanaalzone naar het Trimbos, door de Bergen naar het Wilhelminaplein, via Rosariopark naar Dongepark en weer terug naar de kanaalzone. Het is de wens om de kanaalzone door te trekken naar ‘t Blik ter verbinding met de ecologische verbindingszone. VPD gaat hierin een stap vérder en vraagt om verbinding met ’s Gravenmoer en Dongen-Vaart.

 

Onderwijs

School wordt een ontmoetingsplek in de wijk, ook buiten schooltijden: met aanbod van o.a. opvang, sport, cultuur. Gezondheid en bewegen krijgen de komende jaren veel aandacht. VPD vraagt hierbij extra zorg voor scholen met een bovengemiddeld aandeel leerlingen uit de laagste economische klasse en specifieke groepen zoals jeugd met onderwijsachterstanden.

 

Openbare Ruimte

Hierin krijgen bijvoorbeeld bloemenweides meer ruimte. VPD vraagt hierbij goede communicatie richting onze inwoners. Ook zien wij graag per wijk een groene long gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het toekomstige tiny-forest op de voormalige losloopstrook in ’s Gravenmoer.

 

Klimaat en Energie

We moeten naar oplossingsrichtingen. VPD juicht daarom de komst van het energieloket toe als vraagbaak voor inwoners en bedrijven. VPD attendeert hierbij op gebruik van elektrische deelauto’s, wellicht als mooie pilot met regiobrede inzet.

 

Sociaal Domein

Flexibel, maar met bereidheid te luisteren naar de samenleving, moet ingespeeld worden op maatschappelijke veranderingen. Maar ook met randvoorwaarden die inwoners stimuleren vanuit eigen verantwoordelijkheid zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Beheersbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij nog een hele kluif. VPD vraagt aandacht voor 1 regievoerder per huishouden en een sociale kaart met volledige informatie t.a.v. organisaties/activiteiten binnen gebied Sociaal Domein.

 

Economie

Hier vragen we om betere bereikbaarheid van de industrieterreinen in onze en omliggende gemeenten. VPD heeft de suggestie gegeven voor beter openbaar vervoer of elektrische deelauto’s.

 

VPD kijkt uit naar de uitvoeringsprogramma’s, want hiermee kunnen we bouwen aan Dongen.!

Voor nu wensen wij u een hele fijne zomervakantie!

 

Fractie Volkspartij Dongen